Melanargia arge
Papilio machaon
Zerynthia polyxena