Melanargia arge
Cordulegaster trinacriae
Papilio machaon
Zerynthia polyxena